top of page

Třídy

IMG_1122.JPG

Naše třídy

Třída Světlušky

Ve třídě nejmladších dětí je kladen důraz na pozitivní a snadnou adaptaci na prostředí a režim mateřské školy. Děti jsou motivovány a vedeny k osvojení si základních návyků v oblasti sebeobsluhy. Postupně se přizpůsobují dennímu rytmu mateřské školy a hravou formou rozvíjejí své schopnosti a dovednosti v oblastech pohybových, poznávacích, řečových atp. Vzdělávání dětí probíhá frontální formou i individuální. Děti si postupně osvojují i skupinovou formu učení.

Třída Mravenečci

Vzdělávají se zde děti, zpravidla, tříleté. Jedná se o třídu s nižším počtem dětí (10 dětí), a to z důvodu menších prostorových podmínek. U nově nastupujících dětí dbáme na zdárnou a snadnou adaptaci na prostředí a režim mateřské školy. S dětmi, které už do mateřské školy docházely, navazujeme na dovednosti z předešlého roku, zdokonalujeme děti v sebeobsluze. Vedeme děti k osvojování si pravidel chování. Rozvíjíme další dovednosti pro jejich harmonický vývoj. V této třídě je díky menšímu počtu dětí hojně využíván individuální přístup. Vzdělávání dětí probíhá rovněž frontální i individuální formou. Děti si postupně osvojují skupinovou formu učení.

Třída Berušky

Ve třídě Berušek prohlubujeme u dětí návyky v oblasti sebeobsluhy. Dále si upevňují pravidla vzájemného soužití ve velkém kolektivu vrstevníků. Jsou vedeny k dodržování pravidel zajišťující bezpečnost pro ně a druhé. Nenásilnou a hravou formou zdokonalujeme schopnosti a dovednosti dětí ve všech oblastech zdravého rozvoje osobnosti. Vzdělávání u těchto dětí probíhá rovněž frontální i individuální formou. Děti již využívají skupinovou formu učení a pokouší se o kooperaci s vrstevníky.

Třída Včeličky

Děti si v této třídě osvojují další vědomosti, dovednosti, schopnosti, utváří si postoje a hodnoty. Děti již pracují ve skupinách, jednotlivě i hromadně. Upevňují si pravidla chování potřebná k příjemné atmosféře ve třídě. Děti mají možnost si vybírat aktivity dle svých vlastních preferencí. Učitelé aktivně nabízejí úkoly ze všech oblastí vzdělávání. Děti, které se kapacitně nedostaly do třídy Motýlků a plní povinnou předškolní docházku, se již v této třídě připravují na zdárný vstup do základní školy.

Třída Motýlci

Třída Motýlci je určena pro děti od 5 - 6 let. U předškoláků je kladen důraz na přípravu do základní školy. Úkoly a aktivity jsou nabízeny dětem dle jejich schopností a dovedností. Učitelé využívají všech výukových forem a technik pro všestranný rozvoj dětí a pestrou vzdělávací nabídku. Děti mají možnost si volit aktivity dle vlastního zájmu. Jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svou práci, učí se svou práci samostatně organizovat a zhodnotit. Dbáno je na správný úchop psacího náčiní, zdokonalování jemné motoriky a rozvoj grafomotoriky pomocí pracovních listů. Jsou vedeny ke spolupráci a kooperaci ve skupině. Učí se cenným prosociálním dovednostem, jako je například nabídnout pomoc kamarádovi, zastat se kamaráda, řešit konflikty slovně a s rozvahou, projevit soucit a empatii atp. Pro účast na nadstandardních aktivitách je využíván čas v době odpočinku.

bottom of page