Třídy

IMG_1122.JPG

V mateřské škole jsou čtyři třídy.

Charakteristika tříd naší mateřské školy

(věk dětí 2 - 7 let, počet dětí s ohledem na věk dětí, od 15 do zpravidla 24 na jednu třídu)

Naší snahou je ulehčit dětem vstup do mateřské školy a umožnit jim postupnou bezproblémovou adaptaci. Děti se seznamují s novým prostředím, učí se ho poznávat a také se v něm orientovat. Naším cílem je poskytnout dětem takové podmínky, aby se v naší mateřské škole cítily dobře. Seznamují se tu postupně se všemi zaměstnanci školy, ale zejména navazují první kamarádské vztahy.

Vedeme děti k samostatnosti při jídle, oblékání i hygieně a základním společenským návykům. U starších dětí tyto návyky upevňujeme. Společně s dětmi vytváříme první třídní pravidla – podporující ohleduplnost, ochotu si pomáhat a upevňovat dětská přátelství. Respektujeme individualitu dítěte, a proto přistupujeme ke každému dítěti s ohledem na jeho potřeby, věkové i individuální zvláštnosti. Poznáváme s dětmi okolní svět, pomáháme dětem se v něm orientovat a chápat vzájemné vztahy a souvislosti. Seznamujeme děti s přírodou a okolím. Preferujeme činnostní formy práce, učení prožitkem a sociální učení. Při získávání poznatků se snažíme využívat v co nejširší míře smyslového vnímání.

 

Třída Světlušky - nově otevřená třída od školního roku 2021/22. Nachází se ve vedlejší přízemní budově mateřské školy a je určena nejmladším dětem od 2 let. Z důvodu větší individuální péče je zde zařazeno pouze max. 15 dětí. Prostorná a prosvětlená třída je  rozšířena o hernu, která slouží v době odpočinku jako ložnice. Nově byl pořízen nábytek, který odpovídá této věkové kategorii dětí. Hračky jsou voleny rovněž s ohledem na věk dětí a budeme nadále nabídku rozšiřovat. Děti zde mohou rozvíjet své hry v koutcích - kuchyňka, obchod, pokojíček, konstruktivní koutek apod.

V této třídě nejmladších dětí je kladen důraz na pozitivní a snadnou adaptaci dětí na prostředí a režim mateřské školy. Děti jsou motivovány a vedeny k osvojení si základních návyků v oblasti sebeobsluhy. Postupně se přizpůsobují dennímu rytmu mateřské školy a hravou formou rozvíjejí své schopnosti a dovednosti v oblastech pohybových, poznávacích, řečových atp.

Třída Berušky – tato třída je situována v přízemí hlavní budovy. Prostor třídy je rozšířen o hernu, ve které jsou zakomponovány hrací koutky - kuchyňka, obchůdek, kadeřnický a konstruktivní koutek. Ostatní prostory jsou vhodně vybaveny úložnými prostory většinou v dosahu dětí, tak aby si samy mohly volit své činnosti a zábavu.

Třída je průběžně dotvářena pracemi dětí i učitelek dle ročního období a témat.

Třídu Berušek navštěvují nejmladší děti ve věku od 2 do 4 let. Každý den se tu setkávají malí kamarádi, komunikují spolu a postupně prohlubují svá přátelství a osvojují si a spoluvytváří pravidla třídy. Postupně přijímají autoritu učitelek a nabývají pocitu bezpečí a důvěry. Rodiče mohou sledovat pokroky svých dětí, konzultovat a sdílet je s pedagogy, a to se společným cílem zdárného rozvoje dětí.

 

Třída Včeličky – třída pro děti od 4 let do 6 let. Třída je situována v prvním patře. Prostory třídy v zadní části přecházejí v hernu. Třída je vybavena hračkami pro tuto věkovou skupinu, které jsou rozděleny rovněž do několika koutků- kuchyňka s pokojíkem, obchod, kadeřnictví, konstruktivní a dopravní koutek.

Učíme děti všímat si změn v nejbližším okolí, uvědomovat si význam životního prostředí. Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví, schopnost vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, zvládat jemnou motoriku a grafomotoriku. Motivujeme děti k samostatnému vyjadřování, kultivovanému projevu a jazykovým dovednostem. Posilujeme samostatnost a tvořivost dětí při řešení problémů. Rozvíjíme prosociální chování a porozumění základním projevům neverbální komunikace. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předchází čtení i psaní. Podněcujeme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností a naší planetou Země. V této třídě jsou zařazeny i děti předškolní, a tudíž jsou tyto děti soustavně připravovány na zdárný vstup do základní školy.

Třída Motýlci – věkově homogenní třída pro děti od 6 do 7 let. Třída je situována v prvním patře budovy. Prostory třídy přechází v zadní části do herny, která je vybavena obchůdkem, kadeřnictvím, čtenářským koutkem, pokojíčkem s kuchyňským koutkem, dopravním a konstruktivním koutkem.

Podporujeme rozvoj jazykových a řečových dovedností. Zaměřujeme se u dětí na získávání zdravého sebevědomí a sebedůvěry. Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, a chovat se podle přijatých pravidel. Podněcujeme děti k tvořivému myšlení a vyjadřování. Vytváříme elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Dále zdokonalujeme rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, pohybové a manipulační dovednosti. Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předchází čtení i psaní. Rozvíjíme soustředěnost, pozornost a zájem dětí objevovat a chápat v souvislostech. Děti jsou vedeny ke spolupráci a vzájemné pomoci, spolupodílí se na vytváření pravidel vzájemného soužití. Vytváříme u dětí povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Individuálně pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.