top of page

Putování se Sluníčkem

Toto motto je názvem našeho školního vzdělávacího programu, který je doplněn o řadu dalších zajímavých programů a projektů.

 

Filosofie školy

Proč putujeme právě se Sluníčkem?

Není pochyb o tom, že je Sluníčko životadárné, ale tvoří jej také písmena, která zároveň charakterizují naše pedagogické snažení.

Děti jsou v mateřské škole vedeny k:

 • S – spolupráci

  • Důležité je porozumět pravidlům, domluvit se v kolektivu, umět vyjádřit svůj názor a postoj, ale také respektovat názory a postoje druhých, ovládat umění kompromisu. 

  • Spolupráce je zde chápána i v širším smyslu slova, a to s rodiči, komunitou a dalšími subjekty.

  • Spolupráce s rodiči je pro nás prvořadým zájmem, což s sebou nese úspěšné zvládání života dítěte v kolektivním zařízení, ale i celkové a harmonické rozvíjení dětské osobnosti. Rodiče  se zde mohou spolupodílet prakticky na všech oblastech života mateřské školy. 

 

 • L – lidskosti

  • Současné vzdělávání je poskytováno v souladu s lidskými právy. Lidskost, jako pojem, je tradován již od dob J. A. Komenského, kdy škola by měla být „dílnou lidskosti“. Ve své době byla tato myšlenka velmi pokroková a ani dnes neztratila na důležitosti.   

  • Právě současná školská legislativa podporuje vzdělávání v duchu humanismu a bez jakékoliv diskriminace. 

  • Lidský přístup je neocenitelný a užívá-li ho ať již rodič či pedagog, uspokojuje důležité dětské potřeby - poskytuje  dítěti pocit lásky, jistoty a bezpečí“

 

 • U – učení

  • Mezi nezbytné metody výchovně vzdělávací práce naší školy patří prožitkové a kooperativní učení hrou prostřednictvím činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, jež podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 

  • Zároveň podněcuje radost dítěte z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

  • Rovněž uplatňujeme situační učení (využíváme situace k praktickým ukázkám životních souvislostí) a spontánní sociální učení (princip přirozené nápodoby). 

 

 • N – nabídce, nápaditosti 

  • Nabídka školy splňuje kritéria Rámcově vzdělávacího plánu a aktuálního ŠVP školy. Na realizaci zamýšlených aktivit se podílí celý tým školy za spoluúčasti rodičů.

  • Nápaditost –„Neodkazovat se na to, co vím, ale co umím.“  Jak si dokážu poradit v nových situacích. Mít chuť a sebevědomí k tomu, dokázat to sám. Nápaditost pomáhá umět se sám rozhodovat, hledat různé cesty řešení, rozpoznávat problémy a řešit je.

 

 • I - individuálnímu přístupu, informovanosti, využívání integrovaných bloků

  • IP je nezbytný. Každé dítě je jedinečnou osobností. Proto každému z nich dáváme možnost pracovat v různém čase, různými způsoby, s dosahováním různých výsledků. Neporovnáváme s ostatními, ale sledujeme osobní pokroky dítěte. 

  • Rovněž chceme zvýšit úroveň informovanosti rodičů o dění školy, o změnách, akcích školy i o dosažených výsledcích jejich dětí. 

  • Integrovaný přístup uplatňujeme formou integrovaných bloků.

 

 • Č – činnosti

  • Činnosti spontánní a řízené by měly být vzájemně provázané a vyvážené. Činnosti by měly být pestré a zahrnovat široký okruh různých oblastí pro všestranný rozvoj osobností dítěte. Pedagog je v roli průvodce a partnera dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.

 

 • K - komunikaci

  • Porozumění, domluva, empatie a asertivita jsou základním kamenem spolupráce mezi jednotlivými články podílejícími se na činnosti naší školy. Pomáhá nám při výchovně vzdělávací práci s dětmi v průběhu celého dne. Stavíme na ní při plánování školních i mimoškolních aktivit, při jejich realizaci, vyhodnocování a zejména společném řešení problémů.
    

 • O – otevřenosti

  • Otevřenost ve smyslu snahy probouzet v dětech zájem o okolní svět a chuť poznávat jej, a to nejen s jeho krásami, ale i negativy. Při tomto poznávání využíváme výchovně vzdělávací nabídky školy, ale i dalších subjektů a rovněž jsme otevřeni spolupráci s nimi.

  • Škola usiluje o vytvoření otevřeného společenství dětí, rodičů a pedagogů, kteří vzájemně spolupracují, chovají se k sobě s úctou a respektem.

bottom of page