top of page

Znovuzahájení provozu od 12. 4. 2021

Mimořádná opatření ke znovuotevření mateřské školy

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

· dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

· dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Organizace provozu v MŠ

· Rodiče předem oznámí nástup dítěte do MŠ z důvodu zajištění organizace provozu a stravy (Děkujeme za brzké nahlášení paní vedoucí ŠJ, ředitelce či e-omluvenkou na webu školy).

· Provoz bude zachován od 6.30 do 16.30 hodin.

· Děti nemusí nosit roušky.

· Děti nesmí jevit známé příznaky onemocnění Covid- 19.

Zahájením provozu školy zároveň končí distanční výuka.


Testování

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy.


Uvolněny z testu jsou děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS[1]CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Zde je nutno doložit Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp


Každé pondělí a čtvrtek bude probíhat testování dětí ve třídě Berušek v přízemí.

Zde je nutno počítat s časovou prodlevou cca 15-20 minut, jelikož si děti budou testovat jejich rodiče za dohledu a podpory pověřeného zaměstnance školy. Jedná se o neinvazivní samotesty.

Je důležité, aby se děti cítily bezpečně a nestresovaly se.


Testování postup: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (vhodné je zhlédnout, aby vše probíhalo hladce a nedocházelo ke zbytečným prodlevám).


Každý rodič obdrží pro své dítě test. Po jeho provedení bude pověřeným zaměstnancem zaevidován výsledek testu, který dále ředitelka hlásí do aplikace COVID forms App.


Po vyhodnocení testu:

· Negativní výsledek:

Rodič doprovodí dítě do šatny, kde se převlékne a předá do určené třídy v prvním patře. Rozpis dětí ve skupinách bude umístěn na nástěnce v hlavní chodbě.

· Pozitivní výsledek:

Rodič s dítětem opustí neprodleně mateřskou školu a o dalším postupu se poradí s dětským lékařem. Jeho místo testování bude ihned dezinfikováno.


Pro dodržení bezpečnostních zásad zachovávejte, prosím, dostatečné rozestupy při testování svých dětí.

Tato organizace nám zajistí, že v případě pozitivního testu jednotlivce nemusí jít do karantény celá skupina i s učitelkou.


Závěrem Vám velmi děkuji za součinnost, situace je pro všechny zúčastněné náročná a budeme vděčny za spolupráci a pochopení.


Děkuji Vám, Bc. Pavlína Drabiková

留言


bottom of page