top of page

Nová pravidla pro stravování dětí

Vážení rodiče,

pro zvýšení efektivity, přehlednost a zjednodušení organizace školního stravování nově upravujeme pravidla pro stravování a níže uvádím Výňatek z vnitřního řádu školní jídelny (viz sekce Dokumenty)


Přihlašování a odhlašování stravy

Možnosti odhlášení a přihlášení stravy:

· mobilní telefon: 603 924 224 – vedoucí ŠJ,

· pomocí e- omluvenky na webových stránkách školy:

Pokud se dítě do školy nedostaví a není řádně omluveno, je ze stravování na další den automaticky odhlášeno.

Nástup dítěte do mateřské školy je třeba opět nahlásit, a to nejpozději den předem do 13. 00 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy v průběhu docházky se provádí den předem do 13. 00 hodin. Poté se normuje na následující den.

Neodhlášený oběd (náhlé onemocnění dítěte, nečekaná absence) si lze vyzvednout ve vlastních nádobách ve třídě v přízemí od 12:00 – 12:15 hod. Toto platí pouze první den nepřítomnosti.

Odpolední svačiny:

Bude-li dítě pravidelně odcházet po obědě, nebudou mu účtovány odpolední svačiny.

Rodiče musí tuto skutečnost včas oznámit vedoucí školní jídelny (popř. do modrého sešitu vedle kanceláře).

Nepravidelné odhlášky ze svačiny lze odhlásit nejpozději den předem do 13. 00 hodin.


Způsob hrazení stravného

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Platby provádí rodiče bezhotovostně na účet školy (úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování dětí). Pro zjednodušení si mohou rodiče zadat trvalý příkaz k platbám.

Výše platby je pevně stanovena pro dětí dle věkové kategorie. Platba se týká i těch, jejichž dítě není momentálně přítomno ve škole.

Pro platby školného a stravného je speciálně zřízen účet mateřské školy:

30015-1085855319/0800.

Při zadávání příkazu zákonní zástupci uvedou:

· jako variabilní symbol: datum narození dítěte (01022003).

· do zprávy pro příjemce:

o jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 stravné) při úhradě za stravné;

o jméno, příjmení a třídu dítěte (Jan Novák 3 školné) při úhradě za předškolní vzdělávání.

Výše pravidelných měsíčních plateb (stravné + školné):

· Děti 2 – 6 leté 820,- Kč (stravné)

300,- Kč (školné, u dětí bez povinné předškolní docházky)

Děti s povinnou předškolní docházkou školné neplatí (děti, které dovršily k 31. 8. 2020 pěti let).

· Děti 6 – 7 leté 900,- Kč (stravné, děti s odkladem povinné školní docházky)


Vyúčtování přeplatků ze stravného proběhne v září následujícího roku a tyto přeplatky budou přeposlány zpět na účet zákonného zástupce. Při větší absenci dětí, budou řešeny přeplatky dříve a individuálně po domluvě s rodiči.

Comentarios


bottom of page